Pırlanta ve 14 Ayar Altın Ürünlerde Vade Farksız 3 Taksit İmkanı
Certified Diamond
Koçak'tan
Pırlanta Güvencesi

Certified Diamond, sahip olduğunuz Koçak pırlantaların kalite ve orijinalliğini güvence altına alır. Siz de pırlantanıza özel Certified Diamond kodunu kullanarak web sitemizden dilediğiniz an eşleşme kontrolü yapabilirsiniz.

Ürününüz Doğrulandı Gerçek Bir Koçak Mücevherine Sahipsiniz

Certified Diamond

Mücevherinize ait özellikler

Bayilik Aydınlatma Metni

FRV Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi

Bayilik Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Alemdar Mahallesi Taşsavaklar Sk. Bayoğlu Han Apt. No: 2 A Fatih/İstanbul adresinde faaliyet gösteren FRV Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (FRV veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

Bu metinde yer alan;

 

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır.

 

Kişisel verileriniz, KVKK’da düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Bu Bayilik Aydınlatma Metni, Şirket tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmenizin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır:

 

 • Şirket’in ne tür kişisel veriler topladığını belirtmek,
 • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,
 • Şirket’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,
 • Şirket’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve
 • Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak.

 

 1. İşlenen Veri Türleri ve Veri Kategorileri

 

Veri Kategorileri

Veri Türleri

Kimlik

Ad-soyad

İletişim

Telefon numarası, e-posta adresi, il bilgisi

Müşteri İşlem

Bulunduğu ülke, kuyumcu olup olmadığı bilgisi

 

 

 

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 

FRV, kişisel verileri iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında internet sitesi, web ve mobil uygulama üzerinde yer alan formların doldurulması, yazılı form doldurulması, telefon ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak ilgili kişiden doğrudan veya FRV’nin iş ortakları aracılığıyla öğrenilen verileri KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde etmekte, aşağıda belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlemektedir.

 

 1. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz Kanun kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

 

Kişisel verileriniz Kanun kapsamında aşağıdaki hukuki sebeplerden dolayı işlenmektedir.

 

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Sizlere ait kişisel verileri işleme amacına uygun bir şekilde alenileştirmiş olmanız
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

 

Herhangi bir kişisel verinizi yurt dışına aktarmak için açık rızanızı almaktayız.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, haklarımızı korumak için veya dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız.

 

Kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla üçüncü kişilere aktarılması söz konusudur:

 

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek amacıyla yetkili kamu kurumu ve kuruluşlarıyla paylaşılması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hukuki danışmanlık hizmeti aldığımız yurt içindeki tedarikçilerimizle paylaşılması,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sunucu barındırma hizmeti aldığımız yurt dışındaki tedarikçilerimizle paylaşılması.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirketimiz internet sitesinden erişebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak ve bu formdaki yöntemleri kullanarak, Alemdar Mahallesi Taşsavaklar Sk. Bayoğlu Han Apt. No: 2 A Fatih/İstanbul adresine fiziken yazılı olarak, tarafınıza tanımlı olan güvenli elektronik imzayla veya mobil imzayla imzalanarak, KEP adresiniz vasıtasıyla Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresi olan online@kocak.com.tr adresine e-posta göndererek veya bizlere daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle frvbilgiteknolojileri@hs01.kep.tr adresimize e-posta göndererek; gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

 

İlgili kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de yer alan asgari başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir. Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"e istinaden aşağıdaki bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:

 

 • Başvuru sahibinin adı soyadı,
 • Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. Kimlik Numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası,
 • Başvuru sahibinin tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler,
 • Başvuru yöntemleri ve
 • Başvuru yazılı ise imza.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı